LOGO

Ashley and Josh (Beverly Hills, FL), 2009, digital inkjet, 20x24